nasze podręczniki

01
„My i nasz elementarz”

Wraz ze zmianą podstawy programowej do edukacji wczesnoszkolnej elementarz w klasie pierwszej musiał się zmienić. Materiału jest teraz więcej. Podzielony został na: 4 części nauczania zintegrowanego i 4 matematyczne. W pierwszych pojawiły się obszerniejsze teksty tworzone przez współczesnych polskich pisarzy. W drugich nowe zadania, które przede wszystkim rozwijają logiczne myślenie.

02„My i nasza szkoła”
Podręczniki do klasy 2 powstały na bazie “Naszej szkoły” w tym samym układzie. Te dobrze znane i sprawdzone podręczniki zachowano w dużej mierze bez istotnych zmian. Pojawiły się niektóre nowe tematy, w tym realizowane wcześniej w kl. 3. Do tych podręczników przygotowano też nowe zestawy ćwiczeń i zaktualizowano poradniki dla nauczycieli.


Charakterystyka cyklu „My i …” dla klas 1-3.

Podręczniki

Stawiają na kreatywność, rozwój ciekawości poznawczej, umiejętności uczenia się, myślenia naukowego oraz współpracę w grupach. Uruchamiają twórcze myślenie , zachęcają do eksperymentowania, samodzielnego wnioskowania i działania. Autorami tekstów i ilustracji podręczników są znani i doceniani twórcy książek dla dzieci.

Zgodnie z licznymi sugestiami już od pierwszej klasy wydzielona  została matematyka, stąd teraz przez wszystkie lata edukacji wczesnoszkolnej dziecko korzysta równolegle z dwóch podręczników:

03

I. Część polonistyczno-społeczno-przyrodnicza.

Treści humanistycznie to piękne wiersze, opowiadania, baśnie, piosenki. Edukacja przyrodnicza to przede wszystkim doświadczanie, dociekanie i badanie oraz treści dotyczące zarówno świata roślin i zwierząt oraz przyrody nieożywionej i ochrony przyrody. Istotną częścią nowych podręczników jest edukacja przez sztukę. Poza działaniami plastycznymi i technicznymi, wykorzystana jest szeroko edukacja muzyczna, oprócz znanych piosenek pojawiają się propozycje ich inscenizacji z wykorzystaniem prostych środków scenicznych i scenografii tworzonych przez dzieci. Teraz już w klasie pierwszej pojawiają się: znany z klas starszych „Zaułek słówek”, oraz  „W pracowni zagadek”.

II. Część matematyczna

Stawia głównie na logiczne i kreatywne myślenie, poszukiwanie różnych rozwiązań i na odniesienie matematyki do życiowych sytuacji. Zgodnie z nową podstawą programową w matematyce pojawiają się również elementy kodowania. Najwięcej zmian nastąpiło w klasie pierwszej po wydzieleniu osobnych podręczników. Zwiększone zostało tempo wprowadzania liczb we wszystkich aspektach liczbowych. Zmodyfikowana została większość stron poprzez zwiększenie poziomu trudności. Wprowadzone zostały zadania „ze słoneczkiem”, oraz rozkładówki pod nazwą „Przystanek zadanek” i „Powtórki przez pagórki”, które występowały w podręcznikach „Nasza szkoła” w klasie II i III.

Materiały dodatkowe:

I. ćwiczenia

2x2W bezpośredni sposób odnoszą się do treści wychowania i nauczania dotyczących kluczowych edukacji, takich jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna, przyrodnicza, a także elementów edukacji muzycznej oraz plastycznej. Duży format zeszytów ćwiczeń sprzyja wykorzystaniu licznych barwnych ilustracji. Ćwiczenia dla kl.2 przygotowała Maria Lorek. W ofercie znajdziemy również dodatkową obudowę dydaktyczną jak np. zeszyty do kaligrafii, czy ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia czytanego tekstu.

II. materiały dla nauczycieli

 

image

Pracę nauczyciela wspomagają przewodniki metodyczne (przykładowe scenariusze prowadzenia zajęć dydaktycznych, tygodniowe plany pracy, karty pracy). Znany i często wykorzystywany generator kart pracy umożliwia nauczycielom przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych. Naszym wyróżnikiem jest idea edukacji przez sztukę. Pomocą dla nauczycieli są tutaj dwa poradniki:
– “Inspiracje plastyczne” ze szczegółowymi instrukcjami działań z dziećmi,
– “Inspiracje muzyczne” z nagraniami piosenek na wolnych licencjach, podkładami muzycznymi, propozycjami ich wykorzystania, utworami do słuchania – w szkole i w domu. Piosenki można wyświetlać na tablicach multimedialnych. Dla muzyków dostępny jest również wydruk nut z chwytami gitarowymi

III. Wersje interaktywne podręczników

Bezpłatne e-podręczniki zawierają wszystkie treści wersji drukowanej, a także liczne ćwiczenia interaktywne, gry, nagrania audio, filmy, symulacje, piosenki, które znakomicie urozmaicają i ułatwiają naukę. Można je wykorzystywać w szkole i w domu (na tablicach i monitorach multimedialnych, w pracowniach komputerowych, na tabletach i smartfonach)
->  informacje o wersji interaktywnej 


Program nauczania

Koncepcja nowego programu wynika z pragnienia budowania lepszej edukacji, która w świecie komunikacyjnych i technologicznych zmian eksponuje wartości, takie jak: kreatywność, zaufanie i współpraca. Program jest próbą znalezienia alternatywy dla edukacji transmisyjnej. Jego koncepcja odchodzi od sformalizowanego modelu kształcenia na rzecz nauki zorganizowanej tak, aby była ona źródłem głębokich przeżyć i inspiracji.

-> Obejrzyj podręczniki
-> Zobacz dodatkowe zasoby dla nauczycieli

 

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close